Onze diensten

Consultancy / Managent advies

Werkwijze

We werken via een persoonlijke aanpak. Via een intake gesprek wordt enerzijds bekeken wat het probleem is en of tijdelijk management of advies een oplossing kan bieden, en anderzijds getracht een indruk te krijgen van de organisatie.

Vervolgens wordt de omvang van het advies bekeken, welke competenties de adviseur nodig heeft en een adviesplan/begeleidingsplan opgesteld. In het advies- en begeleidingsplan wordt een inschatting gemaakt van de tijdsduur en van het aantal te besteden uren. Ook wordt nader bekeken of er een of meer consultants noodzakelijk zijn. Dit wordt in combinatie met de betrokken adviseur aan de klant voorgesteld.

Bij een ondertekend akkoord wordt het project opgestart. Volgens de in het plan aangegeven stadia vindt er tussentijds terugkoppeling en voortgangscontrole plaats. Aan het eind wordt een rapport met aanbevelingen en bevindingen voorgelegd.

fto_content02.jpg